Historisk Tidsskrift
Copyright © 2005 by Den danske historiske Forening.

Ole Hyldtoft: Statistik. En introduktion til historikere

(Udsolgt)


* Ole Hyldtoft: Statistik. En introduktion til historikere. Institut for Historie, Forlaget Systime, 1999. (269 sider). [ISBN 87-616-0077-6]


Indhold:

Forord

Indhold

1 Statistik

- statistik
- Træk af statistikkens historie
- Statistik for historikere
- Statistiske håndbøger
- Lommeregnere og regneark

2 Tal og tabeller

- Datasæt, enheder, variable og værdier
- Typer af variable
- Udformning af tabeller
- Gruppering eller klassifikation
- Tolkning af tabeller
- Engels lov. Forskelle mellem procenter
- Indkomstelasticitet
- Litteratur

3 Diagrammer og figurer

- Principper
- Pindediagrammer, Søjlediagrammer og histogrammer
- Lorenz-diagrammer
- Kurver
- Logaritmer
- Radardiagrammer
- Spredningsdiagrammer
- Pilediagrammer
- Kort
- Litteratur

4 Mængde- og prisindeks

- Værdiindeks
- Mængdeindeks
- Prisindeks
- Sammenkædning af indeks og kædeindeks
- Generelt om mængde- og prisindeks
- Deflatering. Udviklingen af reallønnen fra 1870 til 1908
- Den økonomiske vækst i mellemkrigstiden. Et indeksproblem
- Danske pris- og mængdeindeks
- Litteratur

5 Niveau, spredning og normalfordeling

- Centralmål
- Typetallet
- Medianen
- Det aritmetiske gennemsnit
- Andre centralmål
- Sammenligning af centralmål
- Regneregler for summationstegnet
- Spredning
- Variationsbredde, fraktiler og kvartilafstand
- Box plot
- Standardafvigelse
- Normalfordelingen
- Litteratur

6 Regression og korrelation

- Regressionsanalyse
- Korrelation
- Et eksempel
- En hurtig vurdering
- Multipel regressions- og korrelationsanalyse
- Litteratur

7 Test og multipel regression

- Forudsætninger
- Test af signifikans
- Heteroskedasticitet og autokorrelation
- Transformationer
- Multipel regressions- og korrelationsanalyse
- Et eksempel
- Litteratur

8 Tidsserier

- Diagram og indeks
- Vækstrater
- Dekomponering af tidsserier
- Glidende gennemsnit
- Regressionslinjer
- Multipel regression. Den danske udvandring til USA 1870-1913
- Diffusion
- Vendepunkter
- Litteratur

9 Nominale variable og krydstabeller

- Krydstabeller
- Københavnske syersker i 1890erne
- Da P. Holm ikke blev valgt
- Procenter
- Niveau og spredning
- x² test af fordelinger
- Sammenhængen styrke og retning

10 Sider af statistikkens historie

- Træk af den praktiske statistiks historie
- Danmark
- Træk af den teoretiske statistiks historie
- Danmark
- Litteratur

11 Kvantitative historiske studier

- Forløbere
- Kvantitative studier får et bredere gennemslag
- Historie og samfundsøkonomi. Vækst
- Den kvantitative revolution
- Vækst under krise
- Litteratur

12 Opgaver

13 Litteratur

14 Register

15 Symboler og signaturer