Links


Med vægt på det nordiske
Gode links? døde links? Skriv til histtid@hum.ku.dk

Arkiver og biblioteker (Danmark):
Artikelbasen
- søg efter artikler i aviser og tidsskrifter.
Danske fagbibliografier - online tilgængelige
Det kongelige Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
- blev stiftet i 1909 og er et af de mindre forskningsbiblioteker, der indgår i det sammenhængende biblioteksvæsen. ABA er således det danske hovedbibliotek for national og international litteratur om arbejderbevægelsen.
ABA er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse. Af institutionens vedtægter fremgår, at formålet med ABA er at indsamle, registrere og opbevare alle former for trykt og utrykt materiale, herunder audiovisuelle medier, som vedrører den danske arbejderbevægelse i alle dens forgreninger. Institutionens samlinger stilles til rådighed for offentligheden og bidrager, gennem udlån og forskning, til at udbrede kendskabet til den nationale og internationale arbejderbevægelses historie.
arkivalieronline.dk
- adgang til at læse kirkebøger ældre end 1892 og folketællinger i form af billedfiler..
bibliotek.dk
- finder du oplysninger om bøger og andet materiale på danske biblioteker.
Du kan bestille materialerne og hente dem på det bibliotek, som du vælger.
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek
- er en samarbejdsorganisation for danske fag- og forskningsbiblioteker.
Det er DEFFs mission at bidrage til en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer.
DEFF er oprindelig resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriet, Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet og er udsprunget af den IT-politiske handlingsplan "Info-samfundet for alle - den danske model" fra 1996.
Danmarks Statistiks Biblioteks historiske bogsamling
- blev grundlagt og åbnede for offentligheden i 1850, men dets samlinger er videreført fra det gamle Rentekammerbibliotek, og det kan derfor strække sin historie tilbage til slutningen af 1700-tallet.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
- tilstræber fuldstændighed indenfor emnet Sydslesvig, og prøver at opnå det samme med Sønderjylland. Hovedvægten er på det historiske materiale, men samlingen rummer også mange bøger om geografi, statistiske bøger, kunstbøger, gamle bibler, skønlitteratur, slægtsforskning etc. Sprogene i samlingen er både dansk, tysk, plattysk og frisisk, idet Sydslesvig jo ikke blot er dansk og tysk. Faktisk har vi en stor del nordfrisisk materiale, både af fag- og skønlitteratur.
Dansk Data Arkiv
- har valgt at koncentrere sig om indsamling af data fra tre hovedområder, nemlig de historiske, samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag.
Dansk Demografisk Database
Her kan man søge efter oplysninger i forskellige kilder. Man kan søge efter enkeltpersoner, når man har lidt information i forvejen. Desuden skal de personer, man leder efter, findes i databaserne. Der arbejdes hele tiden på at tilføje flere data til databaserne af både frivillige og professionelle.
Udvandrerdatabasen dækker nu frem til 1908. Der er blevet foretaget korrektioner mht. sted- og personnavne, så materialet nu er endnu bedre.
Dansk Folkemindesamling
- er statens arkiv for dokumentation og udforskning af dagliglivets ikke materielle kultur i Danmark fra renæssancen til i dag.
Den danske Forskningsdatabase
- giver adgang til tværgående søgning på publikationer, projekter og institutionsprofiler fra danske universiteter og forskningsinstitutioner. Data registreres lokalt på institutionerne og antallet af leverandører øges løbende.
Det Digitale Danske Udvandrerarkiv
- blev oprettet i 1932 for at indsamle de historiske kilder om de danskere som udvandrede og for at pleje de kulturelle bånd blandt dem, som har deres rødder i Danmark. Det Danske Udvandrerarkiv har siden 2011 arbejdet med at digitalisere de mange tusinder af breve og billeder, der befinder sig på arkivets magasin.
Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-1945
- er en arkivinstitution med besættelsestiden og tiden umiddelbart før og efter som emne for sine samlinger.
Det kongelige Bibliotek
- er grundlagt som universitetsbibliotek i 1482 og som nationalbibliotek i 1648.
Københavns Stadsarkiv
- er et kulturhistorisk arkiv, hvis formål er at modtage skriftligt kildemateriale, der har betydning for københavnerne og deres bys historie, samt at gøre det tilgængeligt for myndighederne, offentligheden og forskningen. Desuden skal arkivet bidrage til udforskning, dokumentation og formidling af Københavns historie og arkivforhold.
Mediastream
- giver adgang til digitaliserede aviser, men nogle kan kun ses på Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek eller Det Danske Filminstitut. Det skyldes, at de er belagt med ophavsret og derfor ikke kan gøres frit tilgængelige. Alle aviser udgivet før 1920 kan dog læses af alle, hvor end de befinder sig. Bemærk også at du frit kan søge i de nyere aviser, selvom du ikke kan læse dem.
Netarkivet.dk
- den 1. juli 2005 trådte en ny pligtafleveringslov i kraft. Det betyder at Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek nu indsamler og bevarer den danske del af internettet.
Rigsarkivet
- indsamler arkivalier fra alle centrale danske myndigheder, bl.a. ministeriet, styrelser og forsvaret. desuden indsamles fra privatpersoner og organisationer arkiver, hvis indhold er af væsentlig almenkulturel betydning.
Roskilde Universitetsbibliotek
Statsbiblioteket, Aarhus
Syddansk Universitetsbibliotek
Aalborg Universitetsbibliotek

Arkiver og biblioteker (Norden):
Digitala vetenskapliga arkivet (Sverige)
- finns avhandlingar och andra publikationer i fulltext från ett antal nordiska universitet och högskolor.
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek (Norge)
- er et dokumentasjonssenter hvor du kan finne aktuell og historisk informasjon om norsk og internasjonal arbeiderbevegelse og den politiske venstresiden. Vi har ulike typer materiale fra midten av 1800-tallet og fram til i dag.
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm (Sverige)
- grundades 1902. I mer än hundra år har institutionen verkat som centrum för information och forskning om arbetarrörelsen och dess historia.
Demografiska databasen (Sverige)
- producerar och tillgängliggör befolkningsdatabaser med historisk information främst baserad på kyrkböcker från 1700- och 1800-talen.
Digitalarkivet (Norge)
- er Arkivverkets kanal for å publisere digitalt arkivmateriale i bilete-, tekst- og databaseformat. Dette gjeld både elektronisk skapt materiale og materiale som er digitalisert frå original, mikrofilm eller frå tradisjonelle papirutgåver.
Forskningsarkivet (Sverige)
- avsaknaden av landsarkiv och de stora avstånden till arkiven i Stockholm har tvingat Umeå universitet att utveckla egna lösningar för att få tillgång till arkivinformation.
Forskningsarkivet, som är en avdelning inom universitetsbiblioteket, är inriktat på att via moderna medier försörja utbildningen och forskningen med arkivinformation.
Føroya Landsbókasavn/ The National Library of the Faroe Islands (Færøerne)
- was founded in 1828 as an independent institution. Later, in accordance with the Home Rule Act, it came under the control of the Faroese Government, and now operates under the Faroese Parliamentary Act of 2002.
The National Library has three main functions: to develop a comprehensive collection of all Faroese literature and as much literature as possible written about the Faroe Islands; to be the central library for all of the Faroes; and to be a library for scholars.
Det Grønlandske Landsbibliotek (Grønland)
- er folkebibliotek for Nuuk Kommune og centralbibliotek for Grønland.
Krigsarkivet (Sverige)
- räknar vårt ursprung från det kart- och ritningsarkiv som år 1805 infördes inom Fältmätningskåren/Topografiska kåren. År 1943 blev Krigsarkivet arkivmyndighet för alla statliga myndigheter under Försvarsdepartementet - en roll vi fortfarande uppfyller, men numer som en enhet inom Riksarkivet.
Kungliga Biblioteket (Sverige)
Lunds Universitets Bibliotek (Sverige)
Nasjonalbiblioteket (Norge)
National Library of Finland/ Helsinki University Library (Finland)
- functions as a service and development centre for Finnish libraries with a duty to promote both national and international co-operation. It is also responsible for acquiring and preserving the national heritage in form of publications as well as maintaining its collections of research material and for providing access to them.
National and University Library of Iceland (Island)
Norsk Utenrikspolitisk Institutt /NUPI (Norge)
- vart oppretta av Stortinget i 1959. Instituttet har heilt siden starten hatt det doble formålet å forske på og informere om internasjonale spørsmål som er sentrale for norsk utanrikspolitikk og utanriksøkonomi. I tillegg kjem forsking på sentrale internasjonale prosessar og utviklingstrekk.
Instituttet er ein frittståande og fagleg sjølvstyrt forskingsinstitusjon. Frå januar 1997 har det status som "statleg forvaltingsorgan med særskilde fullmakter". Omlag 30% av verksemda vert finansiert over statsbudsjettet - resten vert dekka av offentlege og private oppdragsgjevarar. Rundt 75 personar er knytte til NUPI. Instituttet sitt styre vert utnemnt av Utdanning- og forskingsdepartementet (UFD).
Riksarkivet (Finland)
- har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga.. Ansvaret för dessa uppgifter gäller särskilt den offentliga förvaltningens, dvs. statsförvaltningens och den kommunala förvaltningens, handlingar.
Riksarkivet og Statsarkivene (Norge)
- består av Riksarkivet, åtte statsarkiver og Samisk arkiv..
Riksarkivet och landsarkiven (Sverige)
- inrättades med 1618 års kansliordning formellt som ett självständigt ämbetsorgan inom det kungliga kansliet. Riksarkivet har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende och är chefsmyndighet för landsarkiven.
Stockholms Universitetsbibliotek (Sverige)
Utrikespolitiska Institutet/ Biblioteket
- grundades 1938 och är ett partipolitiskt oberoende organ förmationoch forskning om internationella, politiska problem. Målgrupp för UIs informationsverksamhet är den svenska allmänheten.
Forskningsverksamheten riktar sig till både det svenska och det internationella forskarsamhället. En viktig UI-funktion är att vara ett forum för debatt om aktuella internationella frågor och en mötesplats för experter, akademiker, politiker, journalister m fl. UI har en omfattande föreläsnings- och konferensverksamhet.
Uppsala Universitetsbibliotek (Sverige)

Aviser:
Liste over digitaliserede aviser / Mediastream
- giver adgang til digitaliserede aviser, men nogle kan kun ses på Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek eller Det Danske Filminstitut. Det skyldes, at de er belagt med ophavsret og derfor ikke kan gøres frit tilgængelige. Alle aviser udgivet før 1920 kan dog læses af alle, hvor end de befinder sig. Bemærk også at du frit kan søge i de nyere aviser, selvom du ikke kan læse dem.
OnlineNewspapers.com (danske aviser)
OnlineNewspapers.com (aviser i den øvrige verden)

Foreninger:
Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins
- wurde 1978 in Kiel gegründet. Die Mitgliedschaft im Arbeitskreis steht grundsätzlich jedermann offen. Die Mitglieder des Arbeitskreises erforschen einzeln oder in Projektgruppen ausgewählte Themen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Im Mittelpunkt des Interesses steht Schleswig-Holstein, doch gilt das Augenmerk unter vergleichenden Gesichtspunkten auch den benachbarten Räumen Norddeutschlands und Dänemarks.
Dansk Historisk Fællesråd (www.historie-online.dk)
- er en paraplyorganisation, der har til formål at støtte og styrke interessen for historie ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige historiske institutioner, organisationer og foreninger, søge at tage politiske initiativer til gavn for medlemmerne, afholde møder og seminarer, udgive publikationer og være kontaktorgan til tilsvarende internationale organisationer.
Dansk Vestindisk Selskab
- har til formål:
- at samle alle, der har eller har haft tilknytning til det tidligere Dansk Vestindien samt personer, der måtte have interesse i at bevare minderne om Dansk Vestindien.
- at støtte interessen for Danmark i det tidligere Dansk Vestindien.
- at opretholde og eventuelt skabe kulturelle og venskabelige forbindelser mellem Danmark og U.S. Virgin Islands.
The Finnish Historical Society (Finland)
- the central scientific society of historians, Finnish Historical Society ( in Finnish: Suomen Historiallinen Seura alias SHS) was founded 1875..
Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag (FALIHOS)
- foreningen af lærere i historie og samfundsfag på grundskole niveau.
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte (Tyskland)
- wurde 1833 gegründet und ist die größte historische Vereinigung im Lande. Sie fördert das Erforschen der Landesgeschichte und vermittelt die Ergebnisse Interessierten durch umfangreiche wissenschaftliche Publikationstätigkeit, Vortragsreihen und Exkursionen. Mit Ihrer Homepage www.geschichte.schleswig-holstein.de auf der Plattform von www.schleswig-holstein.de will die GSHG zudem in zeitgemäßer Form an die regionale Geschichte heranführen.
Historisk Samfund for Sønderjylland
- blev oprettet i 1922. Foreningens formål er "at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie".
Kildeskriftselskabet: Selskabet til udgivelse af kilder til dansk historie
- blev stiftet i 1877 af en kreds af yngre historikere, som senere skulle blive vigtige skikkelser i dansk historisk videnskab. Blandt stifterne kan nævnes C.F. Bricka, Kristian Erslev, J.A. Fridericia, A.D. Jørgensen og Johannes Steenstrup. I dag har selskabet omkring 80 historikere som medlemmer.
Selskabets formål er at udgive kilder og hjælpemidler til studiet af dansk historie.
Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie
- stiftedes i 1745 med Jacob Langebek som initiativtager. I første hæfte af tidsskriftet Danske Magazin, der skulle blive selskabets omdrejningspunkt, meddelte han, at der havde dannet sig "et lidet Selskab af gode Venner, som ere Elskere af deres Fædreland". Selskabet ønskede at forbedre og oplyse den nordiske historie i alle dens dele, og det skulle ske ved henvendelse til en bred læserkreds, til alle der havde lyst "til at see ind i Hiertet af vor Historie". Som motto fik tidsskriftet "Til Fleres Nytte" anbragt over en vignet forestillende høstarbejdere, der indsamler tilbageblevne aks på en afhøstet mark.
Magistra Vitae - Historisk Alumneforening
- er en forening for alle, der læser eller har læst historie på Københavns Universitet. Undervisere på faget kan også optages, selvom de skulle være uddannet fra andre universiteter. Foreningen har både et fagligt og et socialt sigte og formålet er at skabe et forum, hvor erfaringsudveksling og faglige muligheder går hånd i hånd.
Den norske historiske forening (Norge)
- ble stiftet i 1869. I 1990 ble den slått sammen med Norsk historikerforening (HIFO) og Norsk komité for historisk vitskap til dagens HIFO. HIFO vil fremme norsk historieforskning, for å styrke faget historie i høyere utdanning og i skoleverket. HIFO arbeider for en bred formidling og bruk av historie i samfunnet. Foreningen skal skape et samlende nasjonalt fagmiljø for historikere.
Samfundet for dansk genealogi & Personalhistorie
- blev stiftet i 1879.
I 1926 blev der oprettet en særlig forening for norske slægtsforskere, og "Samfundet" ændrede herefter navn til det nuværende: Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie.
Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark
- har siden 1949 samlet arkivfolk over hele landet i de fælles bestræbelser på at højne kvaliteten i arbejdet med bevaring af vor fælles kulturarv.
Selskabet for Samtidshistorisk Forskning
- - har til formål at fremme forskningen i samtidshistorie, herunder at sikre forskeres adgang til kildemateriale i videst muligt omfang. Selskabet udøver sin virksomhed ved møder, konferencer, henvendelser til offentligheden, offentlige myndigheder m.v..
Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH)
- er en medlemsorganisation, som er åben for enhver der interesserer sig for arbejderbevægelsens og arbejderklassens historie, i Danmark såvel som internationalt.
Zise - Told- og Skattehistorisk Selskab
- blev stiftet den 24. oktober 1977 og har til formål at skabe interesse for told- og skattehistorie, for det danske toldvæsens og det danske skattevæsens historie.

Historie ved Universiteter (Danmark):
Københavns Universitets Årbøger
- er en publikationsserie der går tilbage til 1793. Siden Årbog 1993 har årbøgerne været tilgængelige på internettet. De to første år var der tale om en kopi af den trykte årbog. Fra Årbog 1995 lagres dele af årbogen i en database, der giver bedre søgemuligheder.

 
Københavns Universitet, Saxo-instituttet, Afdeling for Historie
Roskilde Universitetscenter, Historie
Syddansk Universitet (Odense), Institut for Historie
Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier - Historie
Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

Historie ved Universiteter (Finland):
University of Helsinki, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
University of Jyväskylä, Department of History and Ethnology
University of Oulu, Department of History
University of Tampere, Department of History
Department of Philosophy, Contemporary History and Political Science
Åbo Akademi, Historieämnet

Historie ved Universiteter (Norge):
Hovedoppgaver i historie ved norske universiteter 1945-1993
Database i Nasjonalbibliotekets regi
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim, Institutt for historiske studier
Universitetet i Bergen, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie
Universitetet i Tromsø, Institutt for historie og religionsvitenskap

Historie ved Universiteter (Sverige):
Bibliografisk databas över svenska doktorsavhandlingar i historia (DokHist)
- den sökbara databasen innehåller bibliografisk information om samtliga doktorsavhandlingar som sedan 1890 har lagts fram i Sverige i ämnet historia samt ett urval av avhandlingarna framlagda vid Institutionen för tema vid Linköpings universitet. Databasen har sammanställts med stöd av Riksbankens jubileumsfond och värd för databasen är Historiska institutionen vid Göteborgs universitet.

 
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Institutionen för ekonomi och samhälle
Göteborgs Universitet, Institutionen för historiska studier
Karlstads Universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap - historia
Linköpings Universitet, Avdelningen Historie-, turism- och medievetenskap (HTM)
Lunds Universitet, Ekonomisk-historiska institutionen
Lunds Universitet, Historiska institutionen
Stockholms Universitet, Ekonomisk-historiska institutionen
Stockholms Universitet, Historiska Institutionen
Umeå Universitet, Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Umeå Universitet, Institutionen för Idé- och samhällsstudier
Uppsala Universitet, Historiska institutionen

Museer (Norden):
Museer i Danmark

Projekter:
Center for Koldkrigsstudier
- et ønske om at skabe et knudepunkt for et bredt netværk for danske og internationale forskere, og på det grundlag søge at tilvejebringe en ramme, hvor forskere og ph.d.-studerende (historikere, slavister, amerikanister, germanister, litterater, kulturforskere og samfundsforskere) i kortere eller længere tid kan tage ophold og arbejde med deres projekter.
Center for Middelalderstudier
Center for Velfærdsstatsforskning
- blev grundlagt i 2005 som et samarbejde mellem Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Formålet med centret er at forbedre og koordinere velfærdsforskningen på Syddansk Universitet.
Danmarks kirker
- er nu delvist online, med adgang til flere end 14.000 sider af Danmarks Kirker her på sitet. Mere vil komme til.
I de mange bøger kan du læse om kirkerne, deres kalkmalerier, inventar og gravminder. For tiden arbejder vi med kirker på Fyn og i Jylland - indtil videre har vi undersøgt og beskrevet ca. to tredjedele af alle landets kirker.
Danmark på film
- er et interaktivt streamingsite med historiske optagelser fra hele landet.
Danmarkshistorien.dk
- er en hjemmeside, der er udarbejdet af historikere og arkæologer fra Aarhus Universitet. Siden blev lanceret den 14. maj 2009 og udbygges løbende med flere tekster og nye features. Formålet med hjemmesiden er at give offentligheden og undervisningssektoren mulighed for at få kvalificeret og tilgængelig viden om Danmarks historie fra oldtiden til i dag.
Dansk Center for Byhistorie
- er et samarbejde mellem Den Gamle By og Historisk Afdeling, Aarhus Universitet.
DigDag.dk
- er en forkortelse for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi.
Projektet startede i 2009 med det formål at etablere en historisk-geografisk database over Danmarks administrative inddeling fra ca. år 1600 til nutiden.
Digitale Samlinger (Det Kongelige Bibliotek))
- Partiprogrammer, Daells Varehus kataloger (1911-1998), Kort og Atlas mv.
Elites and Social Change - Family Strategies and Networks of Power, 1500–2000 (Finland)
- the main objective of the research group is to find new answers to the old questions: Where is the power that directs social change? Where does its origin lie? How does it function? What are the crucial factors in social transformation - actors or structures, economy and business or political, ideological or military power?
Ingeniørernes kulturarv
- Mediehuset Ingeniøren er i gang med projektet ‘Digitalisering af ingeniørernes kulturarv’, som vil gøre fire tidsskrifter på i alt ca. 100.000 sider, der udkom fra 1892 til 1940, til læsestof for alle interesserede via internettet
Kalkmalerier i danske kirker
- giver online adgang til de danske kalkmalerier. Dette skal fortsat være tilgængeligt for alle besøgende.
Mad, drikke og tobak i det 19. århundrede - Forbrugsmønstre, kultur og diskurser
- et treårigt forskningsprojekt finaniseret af Det humanistiske Forskningsråd, Det sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og Københavns Universitet.
Nordic Communism 1917-1990 (Norden)
- started in January 2002 and involves scholars from all the Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The purpose of the project is to stimulate research about the history of communism in the Nordic countries in a comparative perspective. A final aim is to publish in English a comprehensive, comparative survey of the history of Nordic communism, including its relation to the broader international communist movement.
Norrøne tekster og kvad
- har til formål å formidle norrøn litteratur på internett. I tillegg til kildetekster på originalspråket vil en kunne finne ulike oversettelser til nyere skandinaviske språk, klassiske vitenskapelige tekster og annet bakgrunnsmateriale. I hovedsak eldre materiale fra før 1900.
Projekt 1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år (Norge)
- er et nettverksprosjekt som i anledning hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen setter fokus på den svensk-norske historien gjennom unionstiden og fram til i dag.
Forskningen innen prosjektet ser både på begivenhetene i 1905, og på en rekke ulike sider ved relasjonene mellom de to nabolandene fra 1814 til i dag.
Forskningsresultatene skal formidles gjennom publikasjoner, faglige arrangementer, internettproduksjoner og utstillinger.
Projektet Källtext (Sverige)
- fornsvenska texter. Bl.a. heliga Birgittas uppenbarelser, västgötalagen, pentateukparafrasen och Erikskrönikan.
Skillingsviser
Skillingsviserne var 1800-tallets "Ekstrablade", nogle af dem med kulturel tradition, der stadig lever, tænk blot på Vi sejled op ad åen.
Odense Universitetsbibliotek har sammen med Projekt Visecenter ved Odense Universitet opbygget en omfattende og på områder unik samling af skillingsviser. På visecentret findes også et lydarkiv med ældre optagelser af de mest populære af skillingsvierne.
Samlingen benyttes i dag, ud over til forskning, i høj grad af personer med historisk og kulturel interesse for den periode, som visernes indhold skildrer, samt af viseinteresserede.
Sound Toll Registers
- is the electronic database of the complete Sound Toll registers. Realization of STR online has started in March 2009 and will be completed in 2013.
The STR are one of the great serial sources of early modern history of western Europe. They are kept by the Danish National Archives (Rigsarkivet) Copenhagen. The STR are the records of the toll the king of Denmark levied on the passage of ships through the Sound, the strait between Denmark and Sweden. They have been preserved for about 300 of the 360 years from 1497 till 1857, when the Sound Toll was abolished, and include a practically uninterrupted series from 1574 to 1857.
Tingbokprosjektet (Norge)
- formålet var å tilgjengeliggjøre for forskningen sorenskrivernes gamle tingbøker fra 1600- og eventuelt 1700-tallet, å stimulere til aktiv forskning på disse kildene, og å undersøke mulighetene som den nye edb-teknologien ga for denne type kilder.

Søgesider for historie:
Google Scholar
- gør det nemt at søge bredt efter videnskabelig litteratur. Fra ét sted kan du søge blandt mange fagområder og kilder: afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler anmeldt af fagfolk fra akademiske forlag, faglige sammenslutninger, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige organisationer. Google Scholar hjælper dig med at finde de mest relevante oplysninger inden for videnskabelig forskning.
Historical Map Web Sites
The Perry-Castañeda Library Map Collection (PCL 1.306) is a general collection of more than 250,000 maps covering all areas of the world. Many of the maps are included in our online catalog, UTNetCAT. More than 5,000 map images from our collection are also available online.
Historie - en informationssite for historiestuderende ved AU
Virtual Library - History
- is the oldest catalog of the web, started by Tim Berners-Lee, (*) the creator of html and of the web itself. Unlike commercial catalogs, it consists of a loose confederation of volunteers who compile indexes of key links for the particular fields in which they are expert. Though it is not the largest or most visible index of the web, WWW-VL is widely recognised, particularly by teachers and scholars, as offering the highest-quality web guides to many particular fields.

Tidsskrifter mm.:
History Journals Index
 
Acta Borealia - Nordic Journal of Circumpolar Societies
- is a multi-disciplinary scientific journal for cultural studies. The journal presents results from basic research on northern societies, including reviews of new books about the north. The journal is also open to shorter comments on published papers.
Agora
- har den græsk-romerske antik som sit område. Tidsskriftet så dagens lys i 1972 under navnet Vox Populi på det daværende Institut for Oldtids- og Middelalderforskning, men ændrede i 1979 navn til Agora. Agora har i mange år været produkt af et tværfagligt samarbejde mellem klassisk arkæologi og klassisk filologi på Aarhus Universitet.
Arbejderhistorie - tidsskrift for historie, kultur og politik
- redigeres ud fra en rummelig fortolkning af begrebet arbejderhistorie. Du finder naturligvis artikler om arbejderbevægelsens historie. Men du finder også artikler om køn, familie, sundhed, moral og en bred vifte af andre emner indenfor det 19. og 20. århundredes social- og idehistorie.
Arbetarhistoria (Sverige)
- kommer ut med fyra häften om året, innehåller artiklar om arbetarrörelsens och arbetslivets historia, rapporterar om pågående forskning, publicerar recensioner och presenterar nyutkommen litteratur och källmaterial ur ARAB:s samlingar.
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia (Sverige)
- publicerats sedan 1972. Där publiceras artiklar med samhällsvetenskapliga och historiska analyser av välfärdsstaten, socialpolitiken, arbetsmarknaden, den politiska och fackliga arbetarrörelsen, nya såväl som gamla sociala rörelser, marxismens och socialismens historia och problem. Arkiv behandlar även folkliga kulturformer som idrott, film och musik.
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys (Sverige)
- är en vetenskaplig sakkunniggranskad tidskrift för samhällsvetenskap och historia som riktar sig till såväl forskare, lärare och studenter som myndigheter, organisationer och intresserad allmänhet. Alla artiklar i tidskriften publiceras fritt tillgängliga.
Danske Magazin
- lige siden stiftelsen i 1745 har livsnerven i selskabets virksomhed været Danske Magazin, der udkommer hæftevis med kilder til Danmarks historie i form af breve, rejseberetninger, aktstykker mv. Udgaverne er forsynede med en indledning og forklarende noter og hvert bind har et register over person- og stednavne. Oftest udgør fire hæfter et bind, og der går seks bind på en række. Det senest udkomne er niende række, første binds fjerde hæfte - eller sagt på en anden måde: med dette hæfte afsluttes det 49. bind i den lange række udsendt over en periode på 260 år. Samtidig er der en modernisering i vente. Det næste bind i rækken bliver således kaldt, hvad det faktisk er, nemlig bind 50.
Historisk Tidskrift (Sverige)
- innehåller uppsatser, debattinlägg och recensioner från den pågående historiska forskningens många olika fält. I första hand behandlas svenska ämnen, men i viss utsträckning även nordiska och internationella ämnen.
Något av en profil för tidskriften är publiceringen av fakultetsopponenternas granskningar av nya doktorsavhandlingar inom historia och ekonomisk historia. Härigenom fyller tidskriften en central funktion i upprätthållandet av den offentliga granskningen av den historievetenskapliga kunskapsproduktionen.
Historisk Tidskrift för Finland
- för främst nordisk historia, innehållande artiklar, forskningsöversikter, recensioner och meddelanden för både proffessionella och intresserade.
Historisk Tidsskrift
Historisk Tidsskrift (Norge)
- publiserer artikler, debatt/kommentarbidrag og bokmeldinger av historiefaglige bøker. HT er det sentrale tidsskrift for norsk historisk forskning og leses av forskere, studenter og historielærere. Innleggene er mange og avspeiler mangfold og intensitet i forskningsmiljøene. Bakgrunnsstoff for de viktigste samfunnsforandringer finner du nettopp i dette tidsskriftet. Her blir også nye arbeider vurdert og kritisert.
Ideas in History
- The Nordic Society for the History of Ideas are the result of a collaborative effort of more than thirty academic staff members engaged in teaching and research at nearly a dozen universities and colleges throughout the Nordic countries. The common purpose of these initiatives is to further awareness of research, resources, and activities in the field of intellectual history in the Nordic countries today.
Kontur - Tidskrift for Kulturstudier
- udgives af Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet med økonomisk støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond. Kontur sigter mod at lade forskellige fagområder inden for kulturstudier gå i dialog med hinanden i en afspejling af hele instituttets faglige bredde: Europastudier, Kønsforskning, Slavisk, Østasiatisk, Historie og Indisk. Herved aftegnes "konturer" af specifikke kulturelle fænomener på baggrund af den karakteristiske tværfaglighed ved kulturstudier som fagområde.
Kulturstudier
- er et forskningsbaseret og kvalitetsbedømt tidsskrift, der bringer artikler, reviews og debatter med udgangspunkt i historiske og aktuelle sudier af steder, folk, kultur og dagligliv. Tidsskriftet er dannet i 2010 ved sammenlægning af Fortid og Nutid (grundlagt 1914) og Folk og Kultur (grundlagt 1972) og har sin base i de kulturhistoriske museer, arkiver, universitetsmiljøer og foreninger i Danmark.
Landbohistorisk Tidsskrift
- udkom første gang i 1956 under navnet Bol og By. Meddelelser fra udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie, men først med fra 1972 kom der regelmæssighed i udgivelserne, der samtidig skiftede navn til Bol og By. Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab. Formålet med tidsskriftet har siden da været "at fremme studiet af landbefolkningens historie ved udgivelse af kilder og afhandlinger vedrørende landbohistorie." I 1980 ændredes navnet til Landbohistorisk Tidsskrift, men blev i perioden mellem 1985 og 2003 forlænget til Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift. - Fra 2004 er navnet igen kortet ned til Landbohistorisk Tidsskrift. Dermed tydeliggøres tilknytningen til Landbohistorisk Selskab og Landbohistorisk Støttekreds.
Maritim Kontakt
- første ugave udkom i 1980 og efter-følgende er denne publikation udkommet omkring én gang om året.
Mirator (Finland)
- publishes articles and book reviews according to the same principles as the traditional scholarly journals.
Nordic Archaeological Abstracts
- is published once a year and provides a comprehensive guide to Nordic archaeological literature mainly from the preceeding year.
Noter
Historielærerforeningens blad udkommer 4 gange om året.
Ottar (Norge)
- som høvdingen Ottar ga sitt bidrag til verdenshistorien, prøver også Tromsø Museum å formidle sin forskning til flest mulig mennesker. Dette gjøres først og fremst gjennom vårt populærvitenskapelige tidsskrift "Ottar".
Personalhistorisk Tidsskrift
- siden 1880 udgivet af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie. Tidsskriftet udkommer to gange årligt.
Politica - Tidsskrift for politisk videnskab
- er Danmarks førende tidsskrift for politisk videnskab. Det udgives af medarbejdere ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og udkommer fire gange om året.
Populär Historia (Sverige)
- ges ut av Svenska Historiska Media AB sedan 1991.
Redaktionen finns i Lund. Tidningen utkommer tolv gånger per år.
Varje nummer är på drygt 70 sidor och innehåller utöver ett tiotal större artiklar även nyheter, expertsvar på läsarfrågor, insändare, debattinlägg, korsord, recensioner och ett kalendarium.
Rubicon
- er et historisk tidsskrift, der udgives af historiestuderende ved Center for Historie, Syddansk Universitet.
Scandia: Tidskrift för historisk forskning
- är en historievetenskaplig tidskrift som behandlar centrala teman i nordisk historieforskning. Tyngdpunkten ligger således på nordisk och övrig europisk historia samt på historisk teori/metod och historiografi. Tidsskriften utkommer två gånger om året.
Utgivningen startade 1928 på initiativ av Lauritz och Curt Weibull i Lund samt Erik Arup i Köpenhamn, då som ett organ för den källkritiska skolan. Med dessa stolta anor har Scandia sedan starten strävat efter att publicera banbrytande artiklar med relevans for forskare, studenter, lärare och andra historiskt intresserade.
Scandinavian Economic History Review
- is the leading Scandinavian journal publishing articles and reviews in the broad field of Nordic economic and social history. The journal also publishes contributions focusing on other parts of Europe and the wider world, written by scholars based both in Scandinavia and elsewhere.
Scandinavian Journal of History
- presents articles on Scandinavian history and review essays surveying themes in recent Scandinavian historical research.
It concentrates on perspectives of national historical particularities and important long-term and short-term developments. The editorial policy gives particular priority to Scandinavian topics and to efforts of placing Scandinavian developments into a larger context. In addition to publishing articles and review essays, the journal includes short book reviews. Review essay proposals and polemical communications are welcomed.
Scandinavian Journal of History is published for the Historical Associations of Denmark, Finland, Norway, Sweden and the Scandinavian subcommittees of the International Committee of Historical Sciences.
Sfinx
- er det rigt illustrerede tidsskrift om Middelhavslandene og den Nære Orients arkæologi, historie, kunst og kultur fra oldtid til nutid.
Skalk
- er et populærvidenskabeligt tidsskrift, som bringer velillustrerede artikler om dansk arkæologi, historie og kulturhistorie. Tidsmæssigt spænder emnerne fra jægerstenalderen og indtil omkring 1900.
Svensk Historia  (Sverige)
- är en nyhetstidning om svensk historia. Den innehåller nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, museiutställningar och debatt samt en stor samling historiska länkar. Tidningen uppdateras 4-5 gånger i veckan.
TEMP – tidsskrift for historie
- er dannet ved en fusion af de to tidsskrifter, Den Jyske Historiker og Historie, som begge nedlægges ved fusionen. Det er en bred kreds af historikere med basis i disse to tidsskrifter, som er gået sammen om at lancere det nye tidsskrift.
Tidsskrift.dk
Tidsskrift.dk er Det Kongelige Biblioteks portal for danske videnskabelige tidsskrifter. Portalen er en dansk parallel til den amerikanske portal JSTOR
Portalens materialer kan frit læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som udgiverne tillader adgang til det.
Pr 1. juni 2008 er flg. tidsskrifter med.

Fund og Forskning (1954 - 2005)
Geografisk Tidsskrift (1877 - 2001)
Historie/Jyske Samlinger (1911 - 2001)
Historisk Tidsskrift (1840 - 2007)
Ledelse og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift (1937 - 2002)
Nationaløkonomisk Tidsskrift (1873 - 1997)
Politica (1968 - 2001)
Revue Romane (1966 - 1998)
Scandinavian Political Studies (1966 - 2000)

Tidsskrifterne er digitaliseret fuldstændigt, alle teksttyper, d.v.s. afhandlinger/artikler, anmeldelser, nekrologer, debatindlæg, foreningsmeddelelser o.lign., er medtaget.
I alt omfatter de første 9 tidsskrifter ca. 30.000 tekstenheder fra 540 tidsskriftbind, eller i alt ca. 240.000 sider, fra 1840 indtil tidsskrifternes såkaldte "moving wall". En "moving wall" angiver tidsperioden mellem den sidste årgang tilgængelig i tidsskrift.dk og det senest udgivne hæfte af et tidsskrift. Opdateringen finder sted to gange om året i faste uger (uge 10 og uge 36).
Indholdet vil også kunne søges på artikelniveau fra Artikelbasen i bibliotek.dk og fra Dansk Historisk Bibliografi, for så vidt som bibliografierne dækker de pågældende tidsskrifter emnemæssigt eller kronologisk.

Tidsskriftet Passé
- er drevet, skrevet og udgivet af historiestuderende på Københavns Universitet.
Zise
- udgivet siden 1978 af Told- og Skattehistorisk Selskab. Tidsskriftet udkommer tre gange årligt. Hvert nummer er på ca 40 sider og rummer et varieret udvalg af illustrerede artikler.

Øvrige:
Cambridge Dictionaries Online
Diplomatarium Danicum
- udgiver kilderne til Danmarks historie i middelalderen, i original og i oversættelse.
DPLA - Digital Public Library of America
- [også med dansk islæt, f.eks.: breve, plakater og fotografier] brings together the riches of America’s libraries, archives, and museums, and makes them freely available to the world. It strives to contain the full breadth of human expression, from the written word, to works of art and culture, to records of America’s heritage, to the efforts and data of science. The DPLA aims to expand this crucial realm of openly available materials, and make those riches more easily discovered and more widely usable and used.
Encyclopædia Britannica.com
- search three encyclopedias, images, magazines, websites, and Merriam-Webster's dictionary and thesaurus. Britannica also offers a variety of browse features to enhance your research experience.
Förvaltningshistorisk ordbok
- ger förklaringar till historiska termer och uttryck som användes inom den offentliga förvaltningen i Finland från medeltiden och fram till 1950.
Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie
- i 17 bind er den hidtil mest omfangsrige Danmarkshistorie udgivet i 2000-tallet. Den er udkommet i to udgaver, senest i 2002-05, og det er 2. udgaven der nu er digitaliseret.
History of the Internet, Internet for Historians (and just about everyone else). By Richard T. Griffiths
The Internet Archive
- is building a digital library of Internet sites and other cultural artifacts in digital form. Like a paper library, we provide free access to researchers, historians, scholars, and the general public.
Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ)
- bringt seit 1997 die reichhaltigen Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) ins Internet...
Oxford Advanced Learners Dictionary
Project Gutenberg
- is the oldest producer of free electronic books (eBooks or etexts) on the Internet. Our collection of more than 13.000 eBooks was produced by hundreds of volunteers. Most of the Project Gutenberg eBooks are older literary works that are in the public domain in the United States. All may be freely downloaded and read, and redistributed for non-commercial use.
Salmonsens Konversations Leksikon (Anden Udgave)
- København, J. H. Schultz A/S MCMXV - MCMXXX.
Sproget.dk
Indgang til det danske sprog.
DenStoreDanske.dk
Opslagsværk på nettet
www.da.wikipedia.org (på dansk)
- er et projekt hvor vi sammen skriver og bruger en encyklopædi. Målet er at lave et komplet leksikon med åbent indhold på alle verdens sprog.
www.wikipedia.org (på engelsk)
- the free encyclopedia that anyone can edit.
Since its creation in 2001, Wikipedia has rapidly grown into the largest reference website on the Internet. The content of Wikipedia is free, written collaboratively by people from all around the world. This website is a wiki, which means that anyone with access to an Internet-connected computer can edit, correct, or improve information throughout the encyclopedia, simply by clicking the edit this page link (with a few minor exceptions, such as protected articles and the main page).