Historisk Tidsskrift
Copyright © by Den danske historiske Forening.

Generelle retningslinjer for bidrag til Historisk Tidsskrift

Velkommen
Redaktionen af Historisk Tidsskrift modtager gerne forslag til artikler, debatindlæg eller anmeldelser på dansk, svensk, norsk og engelsk. Bidrag bedes sendt til redaktionen (histtid@hum.ku.dk) som vedhæftede filer i Word eller RTF. Eventuelle grafer, figurer eller billeder leveres i særskilte filer med høj opløsning.

Emnekreds
Historisk Tidsskrift trykker som hovedregel kun bidrag omhandlende dansk historie i videste forstand eller bidrag om alle historiske emner af forskere med tilknytning til Danmark eller danske institutioner.

Omnibus
Historisk Tidsskrift er et klassisk videnskabeligt omnibus-tidsskrift, som favner både det empiriske og det teoretiske, det dokumenterende og det diskuterende. Intet emne er på forhånd for snævert eller for bredt, så længe man honorerer de almindelige akademiske kvalitetskrav: relevans, stringens, dokumentation, metodisk-teoretisk refleksion, forskningsdiskussion, perspektivering etc.

Omfang
Manuskripter til artikler bør ikke overstige 30 tryksider (à 2800 enheder), debatindlæg helst ikke gå over 10 sider, anmeldelser bør enten være korte og præsenterende eller længere og debatterende, men under ingen omstændighed lange og refererende.
Artikler forsynes med et engelsk resumé, som redaktionen vil lade sprogligt gennemse af en, der har engelsk som modersmål.

Det med småt
Alle bidrag underkastes redaktionel vurdering og bearbejdning, og alle artikelmanuskripter gennemgår anonym fagfællebedømmelse.

Stilen
Det er redaktionens opfattelse, at klarhed og saglighed ikke kræver en tør og kedelig stil, men at formen på den anden side aldrig må spærre for indholdet.

Tonen
Det er ligeledes redaktionens opfattelse, at kritik og diskussion er fagets salt, og at det bedst fremføres i et klart og sagligt sprog uden insinuationer eller injurier. De stærkeste våben er altid dokumentation og argumentation.

Tankens klarhed
Sluttelig er det redaktionens opfattelse, at læseren af Historisk Tidsskrift skal tages alvorligt som tænkende menneske. Det betyder, at enhver artikel må være i stand til at redegøre forståeligt for sit ærinde, sin metode og sit empiriske grundlag. Indtil det modsatte er bevist, vil redaktionen antage, at det uklart skrevne er det uklart tænkte.

Formalia
Af hensyn til overskuelighed bør artikler og debatindlæg opdeles i afsnit med korte overskrifter i ét niveau, som det som hovedregel er unødvendigt at nummerere. Det er ligeledes unødvendigt at give det indledende afsnit overskriften "indledning".
Kursiv
anvendes til bogtitler og (sparsomt) til fremhævning. Understregning eller fremhævelse med fed anvendes som hovedregel ikke.
Kortere citater i brødteksten placeres i anførselstegn. Længere citater udskilles ved linjeskift og indryk. Citater på andre fremmedsprog end norsk, svensk og engelsk gengives som hovedregel i dansk oversættelse, og originalteksten anføres i en fodnote.
Alle henvisninger placeres i fodnoter, der som hovedregel bør være rent henvisende, idet eventuel diskussion enten må anses for vigtig nok til at integreres i brødteksten eller for uvigtig til at medtages overhovedet. I øvrigt henvises til det udførlige fodnotereglement.
Med hensyn til tegnsætning anvendes grammatisk komma, men det er frivilligt, om man vil sætte startkomma eller ej, så længe det gøres konsekvent. Overdreven brug af semikolon og tankestreger frarådes.
Det anbefales for entydighedens skyld ved angivelse af århundrede at skrive "1600-tallet" i stedet for "det 17. århundrede" etc. Årtier angives med apostrof: "1970'erne".
Bidrag til Historisk Tidsskrift underkastes fagfællebedømmelse samt redaktionel vurdering og bearbejdning. Manuskripter indsendes til redaktionen som vedhæftet fil i Word eller RTF-format. Manuskripter til artikler bør ikke overstige 30 tryksider (à 2800 enheder). Der henvises til hjemmesiden for udførlig vejledning. Egentlige afhandlinger forsynes med resumé på dansk eller engelskberegnet på udenlandske læsere. Forfatteren modtager kun én korrektur. Rettelser mod manuskript tillades normalt ikke. Anmeldelser forsynes med følgende overskrift: Forfatternavn: Titel. Evt. undertitel, skriftrække eller lign. Forlag, udgivelsessted, årstal. Sidetal. Pris.